Antal varer i kurv: 0 stk, Pris i alt: 0,00 DKK
Gå til kurv

Handelsbetingelser

Pricerunner købsgaranti:

Få dit køb sikret op til 50.000 kroner, hvis et problem indtræffer i forbindelse med dit køb. Som medlem på PriceRunner får du altid Købsgaranti hos os. Denne ydelse koster ingenting og gælder for alle registrerede brugere på PriceRunner.

PriceRunner Købsgaranti dækker dig, der er privatperson og bosat i Danmark. Garantien omfatter situationer, hvor butikker ikke påtager sig deres ansvar ifølge loven og afhjælper et opstået problem inden for 60 dage.

Hvis du ikke allerede er medlem på PriceRunner og har besøgt os via dem, så kan du inden for en time efter dit køb gennemføre din registrering. Det koster intet og tager mindre end tre minutter, og vupti så er dit køb omfattet af garantien! Besøg PriceRunner for at få gratis Købsgaranti

Hvis du ønsker, at dit køb skal sikres gennem Købsgarantien, skal din bestilling være adresseret til dig som privatperson. Med Købsgarantien får du erstatning, hvis en vare er ødelagt, hvis en vare mangler ved levering, hvis levering af varen udebliver eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet.

Du får kun erstatning for den direkte økonomiske skade, du har lidt, anskaffelsesomkostninger og fragtudgifter. Købsgarantien giver altså ingen erstatning for andre direkte eller indirekte omkostninger, værditab eller udeblevne indtægter.

Besøg PriceRunner for at se en liste med ikke-omfattede kategorier samt de endelige regler og vilkår for Købsgarantien.

Forbrugere skal kunne føle sig trygge, når de handler online - det er formålet med Købsgarantien. På PriceRunners hjemmeside vises de udvalgte butikker, der er en del af garantien, med Købsgaranti-symbolet ud for deres navn. Vi er glade for at være en af de udvalgte butikker!

Siden 2000 har PriceRunner hjulpet millioner af danskere med at gøre en god handel. Tjenesten har altid været både gratis og uafhængig og har til formål at gøre det lettere for forbrugere at sammenligne produkter, priser og butikker.

Når du handler på BB Electronics Center Online så er du selvfølgelig dækket af diverse forbrugerlovgivninger, som du kan læse om herunder:

Indholdsfortegnelse :
Generelt
Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
Priser
Betaling
Ejendomsret
Levering
Forsinkelse
Risikoens overgang
Force majure
Mangler og reklamation
Annulering og ændring af ordre
Fortrydelsesret
Garanti
Produktansvar
Testgebyrer


§ 1. Generelt
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for BB Electronics Online’s salg af computere og computertilbehør over Internettet til privatkunder.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet BB Electronics Online og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra BB Electronics Online, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for BB Electronics Online, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

2.3 BB Electronics Online påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

§ 3. Priser
3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste.

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

§ 4. Betaling
4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre BB Electronics Online skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til BB Electronics Online, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er BB Electronics Online berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på BB Electronics Online, som ikke er skriftligt anerkendt af BB Electronics Online, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

4.6 Følgende betalingsformer er tilgængelige på BB Electronics Online:
Forudbetaling ved bankoverførsel til kontonummer 7712-2018054, dog ikke for privatpersoner.
Efterkravsforsendelse
Strakslån hos BG-Finans
Dankort og VISA/Dankort
4.7 Hvis kunden vælger at betale vha. Dankort eller VISA/Dankort, bliver pengene først trukket fra kundens konto når varerne afsendes fra BB Electronics Online.

§ 5. Ejendomsret
5.1 Den leverede vare forbliver BB Electronics Onlines´ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.

§ 6. Levering
6.1 Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til kunden eller, hvor kunden selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for kunden på BB Electronics Onlines´ forretningssted/lager.

6.2 BB Electronics Online påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

6.3 Måtte BB Electronics Online af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er BB Electronics Online dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.

6.4 Hvis der er truffet aftale om levering på kundens adresse, stilles varen til kundens disposition for aflæsning.

6.5 Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på kundens adresse eller andet af kunden anvist leveringssted påhviler kunden, ligesom kunden må dække omkostninger som følger af, at kundens forhold medfører, at kunden ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

§ 7. Forsinkelse
7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at BB Electronics Online er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

7.2 BB Electronics Online skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

7.3 BB Electronics Online er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod BB Electronics Online kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

§ 8. Risikoens overgang
8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af BB Electronics Online leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på BB Electronics Onlines´ forretningssted/lager.

8.2 I tilfælde af at BB Electronics Online ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået BB Electronics Online og varen er sat til kundens disposition.

§ 9. Force majeure
9.1 BB Electronics Online hæfter ikke for manglende opfyldelse af BB Electronics Onlines´ forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor BB Electronics Online kontrol og, som er egnet til at hindre BB Electronics Online i opfyldelsen.

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer BB Electronics Online selv eller en af BB Electronics Online valgt underleverandør eller transportør.

§ 10. Mangler og reklamation
10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omgående og inden 14 dage give BB Electronics Online skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke BB Electronics Online er ansvarlig, påtager BB Electronics Online sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.4 BB Electronics Online er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod BB Electronics Online kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos BB Electronics Online.

§ 11. Annullering og ændring af ordre
11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde.

11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden.

§ 12. Fortrydelsesret
12.1 Kunden har altid fortrydelsesret i 14 dage efter modtagelse af varerne.

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil BB Electronics Online overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

12.3 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri.

12.4 BB Electronics Online refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde.

§ 13. Garanti
13.1 BB Electronics Online yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor BB Electronics Online kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

13.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

§ 14. Produktansvar
14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende BB Electronics Onlines´ produktansvar:

14.2 BB Electronics Online er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af BB Electronics Online eller andre, som han har ansvaret for.

14.3 BB Electronics Online er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. BB Electronics Online er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er BB Electronics Online ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

14.4 BB Electronics Online er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstrækning, BB Electronics Online måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde BB Electronics Online skadesløs i samme omfang, som BB Electronics Online ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.

14.6 Disse begrænsninger i BB Electronics Onlines´ ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

14.8 BB Electronics Online er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af BB Electronics Online. BB Electronics Onlines selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 10.000,00. BB Electronics Online hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.

14.9 BB Electronics Online og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.
§ 15. Testgebyrer

15.1 Ved indlevering af hardware/maskiner til reperation og der INGEN fejl findes (ingen garanti i den pågældende sag) har vi et TESTGEBYR på 250,00 kr.